For English, see below.

Mijn naam is Pol van den Berg

Ik ben werkzaam als componist, stembevrijder, muziekdocent, klankschaaltherapeut, dichter en kunstenaar. Ik ben gediplomeerd als componist aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag, als Stembevrijder aan de Ode an Die Freude academie voor Stembevrijding te Amsterdam, en als klankschaaltherapeut aan het Kundalini Sound & Herbal Therapy Instituut te Kathmandu (Nepal).

 

Muziek maken, is voor mij een weg van verlossing. Een pad van bevrijding, en een tocht van menswording.

 

Er is niet één manier om muziek te maken. Nee er zijn vele manieren, sommige meer verkend dan andere. Sommige geformuleerd in academische leerboeken, andere geleerd spelenderwijs zittende in een cirkel met een kampvuur in het midden.

Vele overtuigingen bestaan er wellicht over hoe muziek zou moeten zijn, hoe het zou moeten klinken, of hoe het juist niet zou moeten klinken; ik zie het niet als mijn roeping om daar duidelijkheid over te verschaffen.

 

Ik zie het als mijn roeping om muziek in ieders wezen te doen weerklinken.

Welke vorm deze ook moge aannemen.

 

Want muziek is voor eenieder om te ontdekken en te ervaren en muziek is daar voor wie spelenderwijs het pad van de dwaas durft aan te gaan.

 

Muziek leeft in ons, of we het nou laten klinken of niet, en het wil net als ons allen, gehoord worden.

 

Een lange reis heb ik al gemaakt, door landen die mij vreemd leken, en toen was daar muziek, en er was herkenning.

 

Bij deze nodig ik jullie uit kennis met mij te maken, in de workshops die ik geef, in de onconventionele muzieklessen die ik aanbied, en in de muziek die ik schrijf.

 

Wees van harte welkom! 

My name is Pol van den Berg


I work as a composer, voice liberator, music teacher, singing bowl therapist, poet and artist. I graduated as a composer at the Royal Conservatoire of The Hague, as a Voice Liberator at the Ode an Die Freude Academy for Voice Liberation in Amsterdam, and as a singing bowl therapist at the Kundalini Sound & Herbal Therapy Institute in Kathmandu (Nepal).


Making music is a way of salvation for me. A path of liberation, and a journey of embodiment.

 

There is not only one way to make music. No, there are many ways, some more explored than others. Some formulated in academic textbooks, others learned playfully while sitting in a circle with a bonfire in its center.
There may be many beliefs about how music should be, how it should sound, or how it shouldn't sound; I don't see it as my calling to clarify this.

I see it as my calling to make music resonate in everyone's being.
Whatever form it may take.

Because music is for everyone to discover and experience; and music is for those who dare to follow the path of the fool with playfullness inside.

Music lives in us, whether we make it sound or not, and like us all, it wants to be heard.

A long journey I have made already, through countries that seemed strange to me, and then there was music, and there was recognition.

Hereby I invite you to get to know me, in the workshops that I give, in the unconventional music lessons that I offer, and in the music that I write.

Be very welcome!