For English, see below.

Streektalen 

 

Al sinds een langere tijd koester ik interesse in een divers aantal streektalen, zelf geboren in de provincie Groningen, gaan mijn wortels terug naar zowel Bergen op Zoom, waar het Bergs gesproken wordt (een Brabants dialect), als wel naar het kleine dorpje Ezinge, te Groningen, waar al generaties lang familie van mij woonzaam is, en mijn ouders nu nog steeds wonen.

 

Toen ik voor mijn muziekstudie op mijn 16e uit huis ging, naar het verre Den Haag, begon ik pas goed te beseffen wat het betekent om ergens je 'roots' te hebben. Ik begon het land te missen, en de weekenden dat ik daar was, zwierf ik steeds meer over de velden, beseffend wat een stilte, in het landschap met de mensen die daar leven doet. Het vertragen van de tijd, maakt 'haast' overbodig. Tevens begon ik mij te verdiepen in de taal, door mijn Opa gesproken, maar zelf nooit bewust meegemaakt en geleerd. Ik begon Gronings te leren, boeken in het Gronings te lezen, en les te nemen, tevens ging ik teksten in het Gronings op muziek zetten.

Naast het Gronings kreeg het Fries mijn aandacht, mijn Opa had immers ook Friese 'roots' zijn achternaam Nijdam is immers te herleiden naar een dam in Friesland.

Nu had mijn vader voor ik geboren werd, ook vijf jaar in Kaapstad gewoond. Zodoende had ook het Afrikaans mijn interesse gekregen,  Afrikaanse muziek was namelijk altijd dichtbij...

 

In al het enthousiasme kocht ik een Bijbel zowel in het Fries, Gronings, als Afrikaans, voor vergelijkend taalonderzoek, want is er immers een ander boek dat zowel in het Fries, Gronings als Afrikaans zijn plaats heeft ingenomen, en dat tevens zo'n grote woordenschat heeft?

 

Zodoende ging ik aan de slag, en kan ik nog steeds genieten van alles wat taal mij te bieden heeft.

Dus, heeft u teksten in een van deze talen, anderen mogen ook, die u graag wilt delen, wees welkom! Misschien zet ik deze teksten wel op muziek.

 

 

Local languages

 

For a long time I have been interested in a diverse number of local languages, me being born in the province of Groningen, my roots go back to Bergen op Zoom, where Bergs is spoken (a Brabantian dialect), as well as to the small village of Ezinge, in Groningen, where family of mine has lived for generations, and my parents still live today.

 

When I left home for my music studies at the age of 16, to the distant The Hague, I started to realize what it means to have your roots somewhere. I started to miss the country, and the weekends that I was there, I wandered more and more across the fields, realizing what a silence in the landscape does to the people who live there. Slowing down time makes 'haste' unnecessary. I also started to study the language, spoken by my grandfather, but never consciously experienced nor learned by me. I started to learn Gronings, read books in Gronings, and take lessons, I also started to set texts in Gronings to music.

 

In addition to Gronings, Frisian got my attention as well, my grandfather also had Frisian 'roots'. His surname Nijdam can be traced back to a dam in Friesland. Now my father had lived in Cape Town for five years before I was born. That is why Afrikaans had also gotten my interest, because African music was always close by ...

 

In all my enthusiasm I bought a Bible in Frisian, Gronings, and Afrikaans, for comparative language research, because is there, after all, another book that has taken its place in Frisian, Gronings and Afrikaans, and that also such a vocabulary?

 

That's how I got to work, and I can still enjoy everything all these languages have to offer me. So, if you have texts in one of these languages, others are welcome too, that you would like to share, be welcome! Maybe I'll put these texts to music as well.