For English, see below.

 

Speel je al een muziekinstrument,

maar wil je graag meer verdieping in je spel?

Wil je beter begrijpen waar muziek voor jou over gaat?

Wil je de muziek en haar theorie & geschiedenis nog meer leren doorgronden?

Of wil je gewoon uit pure vreugde, een muzikaal avontuur induiken, zonder te weten hoe het muziek-maken zich vanaf hier verder ontwikkelt?

 

Dan ben je hier aan het juiste adres!

 

Tijdens deze muzikale coachings probeer ik je wegwijs te maken in het grote raadsel, dat muziek heet.

Zoals eerder al eens genoemd, is er niet één manier om muziek te maken. Er zijn talloze manieren, en iedere persoon brengt met zich ook een unieke manier om muziek te maken mee. Iedereen heeft een andere achtergrond, een andere context, een andere drijfveer, en een andere motivatie. Het respecteren van deze diversiteit staat voor mij aan de basis van mijn lesgeven.

 

Vanwege mijn opleiding aan het conservatorium, ben ik met name gespecialiseerd in de westerse, Europese, klassieke muziektraditie. Haar geschiedenis en theorie fascineert me zeker en ik onderwijs er graag in.

Toch schiet zij ook tekort, er zijn namelijk vele muziekculturen, en de westerse, Europese, heeft naar mijn mening te lang een dominante invloed uitgeoefend op menig omringende muziektradities. Tijd om een stapje terug te zetten dus, om zo een ruimte te creëren waarin anders klinkende stemmen van zich kunnen laten horen.

 

Die ruimte hoop ik mede te creëren. 

 

Want zo heeft elke muziektraditie, voor mij, een eigen waarheid die zij over de wereld wil laten klinken. Zij heeft een recht van spreken, en een recht om gehoord te worden, zij heeft het recht om muziek te zijn, en het recht om als muziek tot ons te spreken.

 

Natuurlijk kan ik niet in elke muziekcultuur onderwijze, (ik zou te kort schieten wanneer ik dat zou proberen), nee, maar wat ik wel vol goede moed kan doen, is dat ik je begeleid  in de zoektocht naar je eigen klank, en wanneer mijn eigenwijsheid ophoudt, dan verwijs ik je graag door, naar wie je in dat stadium verder kan begeleiden; misschien ben je dat dan inmiddels zelf wel!

 

Moge de negen muzen met ons zijn.

 

 

Do you already play a musical instrument, but would you like more depth in your playing? Do you want to understand better what music is about for you? Would you like to learn more about music and its theory & history?

Or do you just want to dive into a musical adventure out of pure joy, without knowing how music-making develops from here?

 

Then you've come to the right place!

 

 

 

During these musical coaching sessions I try to familiarize you with the mystery that is called music.

As mentioned before, there is not one way to make music. There are countless ways, and each person brings an unique way of making music to the table. Everyone has a different background, a different context, a different reason, and a different motivation.

Respecting this diversity is the foundation of my teaching.

 

Because of my conservatoire education, I am particularly specialized in the Western, European, classical music tradition. Its history and theory certainly fascinates me and I enjoy teaching them. Yet it also falls short, as there are many music cultures, and Western, European, music tradition has in my opinion far too long exercised a dominant influence on many surrounding music traditions. 

Time to take a step back, in order to create a space in which different sounding voices can be heard.

 

I hope to help create that space.

 

Because that is how every music tradition, for me, has its own truth that it wants to convey to the world. Different musics have a right to speak, and a right to be heard, they have the right to be music, and the right to speak to us as music.

 

Of course I cannot teach in every music culture (I would fall short if I tried), no, but what I can do in good spirits is that I guide you in the search for your own sound, and when my own knowing stops, I will gladly refer you to who can guide you further at that stage; maybe it will be you by then!

 

May the nine muses be with us.