For English, see below.

 

Geschiedenis van de Westerse klassieke muziek

 

Speel je klassieke muziek, en wil je graag meer weten over de muziek die je speelt? De omstandigheden waaronder de muziek geschreven werd, het concept kunstmuziek, en zware (serieuze) of lichte muziek? Of wil je meer weten over de musici die door de eeuwen heen muziek maakten of muziek schreven? Of over de verschillende stijlen die zich ontwikkelden door de tijd heen op verschillende plaatsen in Europa, en later verspreidt over de wereld hun invloed uitoefenden?

Dan zit je hier goed!

 

Op basis van de muziek die je speelt, ga ik met je mee op reis naar de verhalen achter de noten, de context achter de muziekstukken, de context achter de mensen die de muziek maakten en tenslotte de context achter onze gehele muziekpraktijk. Waarom wordt klassieke muziek vaak uitgevoerd in de daarvoor ontworpen concertzalen? Waarom was de piano bij uitstek een muziekinstrument van de burgerlijke stand? En waarom is er een onderscheid tussen lichte en zware, 'serieuze' klassieke muziek?

 

Op basis van je eigen interesse en de vragen die je hebt, gids ik je door de eeuwen heen, en probeer ik je zo goed als lukt van dienst te zijn.

History of Western Classical Music

 

Do you play classical music, and would you like to know more about the music you play? The circumstances under which the music was written, the concept of art music, the understood difference between serious or light music? Or do you want to know more about the musicians who played or wrote music over the centuries? Or about the different styles that developed over time in different places in Europe, and later spread throughout the world?

 

Then you are in the right place!

 

 

Based on the music you play, I will accompany you on a journey looking for the stories behind the notes, the context behind the pieces of music, the context behind the people who made the music and finally the context behind our entire music practice. Why is classical music often performed in concert halls designed for that purpose? Why was the piano pre-eminently a musical instrument associated with the higher middle class? And why is there a distinction between the light and heavy 'serious' classical music?

 

Based on your own interest and the questions you have, I will guide you through the centuries, trying to serve you as best I can.