For English, see below.

 

Wil je je muzikale kennis uitbreiden, je lievelingsstukken onder de loep houden, noten leren lezen, meer leren over akkoorden, intervallen, de kwintencirkel, de komma van Pythagoras, de gelijkzwevende stemming en andere stemmingen, de verschillende majeur en mineur toonladders, pentatonische toonladders en kerktoonladders, modi, en nog veel meer?

 

Dan help ik je graag!

 

 

 

Stapsgewijs nemen we de verscheidene categorieën van de westerse klassiek muziektheorie door, aangepast op wat jij wilt leren, en op wat je al weet. In combinatie met muzikale voorbeelden, toepassingen, spel en improvisatie, daag ik je uit om buiten de gebaande paden te treden, en je eigen standpunt in te nemen. Het op gang helpen van een bewustwordingsproces tussen de verschillen en overeenkomsten van bepaalde klankaspecten in de theorie is het uitgangspunt. Gecombineerd met een vreugde om iets nieuws te ontdekken en te leren begrijpen.

 

 

Do you want to expand your musical knowledge, closely focus on your favorite pieces, learn to read notes, learn more about chords, intervals, the circle of fifths, the Pythagorean comma, the equal temperament and other tunings, the different major and minor scales, pentatonic scales and church scales, modes, and more?

 

Then I will gladly help you!

 

 

 

 

Step by step, we will go through the various categories of Western classical music theory, adapted to what you want to learn and what you already know. In combination with musical examples, applications, playing and improvisation, I want to challenge you to go off the beaten track and take your own point of view. The starting point is to initiate a process of awareness between the differences and similarities of certain sound aspects in the theory. Combined with a joy to discover and understand something new.