For English, see below.

 

Voor mij staan tijdens het componeren drie aspecten centraal. Wie je bent (identiteit), wat er toe heeft bijgedragen dat je bent wie je bent (context), en tenslotte hoe componeren uiting geeft, ja zelfs een stem geeft aan wie je bent (Stembevrijding).

 

Tijdens de lessen zullen al deze drie aspecten zo nu en dan de revue passeren. Voor nu dan de focus op de context.

 

 

 

Waar kom je vandaan? Hoe ben je gegroeid? Wat zijn de waarden die je met je meedraagt, en die je uitdraagt?

Welke muziek spreekt je aan, en is dit veranderd gedurende de jaren, of niet? En waarom? Hoe draag jij zorg voor wie jij bent? Zie een plant die zich voedt, door de mineralen en voedingstoffen die de omgeving haar biedt. Zij laat haar wortels groeien, daar waar zij hoopt met haar wortels een voedzame ondergrond te vinden, groeit zij gestaag omhoog.

 

Wat voedt jou? Of beter gezegd, wat inspireert jou? Zijn het complexe muzikale structuren, of juist pure eenvoud die je geest doet opleven, en die een enthousiasme in je wakker doet maken? Wil je dat wat abstract is onderzoeken, of wil je juist dicht bij je eigen lichaam blijven, en dat wat je direct voelt tot uiting brengen. Het ene sluit het andere natuurlijk ook niet uit, en bij elke levensfase hoort waarschijnlijk een andere benadering. Door te luisteren naar je innerlijke raadgever, voel je zelf vaak het beste wat er nodig is. Vrij van oordelen, over wat goed of fout is, maar juist vanuit verwondering voor wat je aanspreekt, wil ik je aanmoedigen de keuzes te maken, de structuren te verzinnen, en het lied te componeren, dat uiting geeft aan wie jij bent, op dit moment!

 

For me, three aspects are fundamental to composing. Who you are (identity), what contributed to you being who you are (context), and finally how composing expresses, yes even gives a voice to who you are (Voice Liberation).

 

During the lessons, all these three aspects will come by every now and then. For now, the focus on the context.

 

 

 

 

Where are you from? How have you grown? What are the values ‚Äč‚Äčthat you carry with you and that you convey?

Which music appeals to you, and has this changed over the years? And why? How do you take care of who you are?

 

See a plant that feeds on the minerals and nutrients that the environment offers it. She lets her roots grow, where she hopes to find a nutritious substrate with her roots, she grows steadily upwards.

 

What feeds you? Or rather, what inspires you? Are they complex musical structures, or are they pure simplicity that revives your mind and awakens an enthusiasm in you? Do you want to investigate what is abstract, or do you want to stay close to your own body and express what you feel directly? Of course, one does not rule out the other, and each stage of life probably requires a different approach. By listening to your inner counselor, you often feel the best of what is needed. Free from judging, about what is right or wrong, but precisely out of wonder at what appeals to you, I want to encourage you to make the choices, to invent the structures, and to compose the song that expresses who you are, on this moment!