For English, see below.

 

Voor mij staan tijdens het componeren drie aspecten centraal. Wie je bent (identiteit), wat er toe heeft bijgedragen dat je bent wie je bent (context), en tenslotte hoe componeren uiting geeft, ja zelfs een stem geeft aan wie je bent (Stembevrijding).

 

Tijdens de lessen zullen al deze drie aspecten zo nu en dan de revue passeren. Voor nu dan de focus op Stembevrijding.

 

 

Het geven van een stem aan wie je bent is onontbeerlijk, jezelf onderzoeken, met het motto dat alles in jou er toe doet, elke waarneming, elke verkramping en elke genieting. Want wat kan je wel niet allemaal leren van je eigen creativiteit? Jouw wezen toestaan aanwezig te zijn, en de ruimte te laten vullen, om hiermee jouw zijnsveld tot trilling te brengen?

Immers elke klank, elke structuur, elk facet, elke ademhaling, doet er toe. Het toestaan van de ervaring dat we leven, dat we een stem hebben, en dat we elkaar hebben om onszelf te verheffen, kan je al zien als een godsgeschenk op zichzelf.

 

Om ons dan tenslotte toe te staan, de stem als bevrijder te omarmen, van dat wat vastgeraakt is in ons, en door te trillen weer losgemaakt wordt, valt te bezien als een zoete hemelse genade.

 

Zo heb ik ook zelf ervaren dat het stembevrijdersambacht binnen het componeren van onschatbare waarde is, om ons tot de kern te brengen van wie we zijn, en daar vervolgens uiting, klank en belichaming aan te geven.

 

Met dankbaarheid begeleid ik je in dit wonderlijke proces dat muziek-maken heet.

 

For me, three aspects are fundamental to composing. Who you are (identity), what contributed to you being who you are (context), and finally how composing expresses, yes even gives a voice to who you are, (Voice Liberation).

 

During the lessons, all these three aspects will come by every now and then. For now, the focus on Voice Liberation.

 

 

 

Giving a voice to who you are is indispensable, examining yourself, with the motto that everything in you matters, every perception, every contraction and every enjoyment. Because what can you not learn from your own creativity? Allowing your being to be present and fill the space, in order to start resonating with who you are?

After all, every sound, every structure, every facet, every breath matters. Allowing the experience that we are alive, that we have a voice, and that we have each other to lift ourselves up can already be seen as a miracle in itself.

 

To finally allow us to embrace the voice as liberator, from that which has become entangled in us, and is released again by resonating, is to be seen as a sweet heavenly grace. In this way I have also experienced that the voice liberator's craft within composing is of inestimable value, in order to bring us to the core of who we are, and then to give expression, sound and embodiment to it.

 

With gratitude I guide you through this wonderful process called making music.