For English, see below.

 

Hoe is het om je eigen muziek te schrijven?

 

Daar kan je alleen achter komen door het zelf te ervaren. Door zelf je lichaam, of het verlengde instrument daarvan, in beweging te brengen zodat het klank gaat maken, zo ontstaat immers muziek. Muziek is voor mij een spiegel. Muziek spiegelt mijn innerlijke belevingswereld, en brengt deze in contact met de belevingswereld om mij heen.

 

 

 

 

 

Of je nou abstracte elektronische muziek schrijft, country muziek, koormuziek, of een eenzaam wijsje voor de fluit alleen. In alle gevallen breng je jouw innerlijke belevingswereld tot resonantie in de belevingswereld om jou heen.

 

Jouw muziek zal gaan klinken, afgestemd op wie jij bent,

afgestemd op wat er in jou leeft, en afgestemd op de bron van inspiratie die jij tot je neemt.

 

In de compositieworkshops, probeer ik je hierin te begeleiden,

ik stem me af op wat je wilt leren, op wie je bent, en op wat je nodig hebt.

 

Op basis van samen muziek maken, ontdekken, en uitproberen, wil ik je aanmoedigen je eigen keuzes te maken, en te gaan staan voor wie jij bent, voor hoe jij klinkt, en tenslotte voor wat jou drijft en bezielt.

 

Opdat eenieder zijn eigen oerklank mag gaan bezielen.

 

 

What is it like to write your own music?

 

You can only find out by experiencing it yourself. By resonating your body, or its extended instrument, so that it starts to make sound, that's how music is created.

 

Music is a mirror to me. Music mirrors my inner world of experience, and brings it into contact with the world of experiences around me.

 

 

 

 

Whether you're writing abstract electronic music, country music, choral music, or a lonely tune for the flute alone. In all cases you bring your inner world of experience to resonance in the world of experiences around you.

 

Your music will start to sound, attuned to who you are, attuned to what lives in you, and attuned to the source of inspiration that you take in.

 

In the composition workshops, I try to guide you in this, I tune in to what you want to learn, who you are, and what you need. Based on making music together, discovering and trying it out, I want to encourage you to make your own choices, and to stand for who you are, for how you sound, and finally for what drives and inspires you.

 

So that everyone may resonate with our own primal sound.