For English, see below.

 

Aan elk experiment, gaat een hoop vooraf, veel verloopt onzichtbaar, sluimerend, afwachtend, totdat het juiste moment is aangebroken. Veel is ook onvoorspelbaar.

Het is een proces dat in werking wordt gesteld en tevens een gegeven waar je je aan overgeeft.

Je gaat met de stroom mee, zonder verwachtingen, en ziet vanzelf waar je uitkomt. Toch blijf je dicht bij jezelf, en ga je steeds bij jezelf na of dit is wat je wilt, of dat er iets anders nodig is.

 

 

 

Tijdens deze experimentele muzieklessen bundel ik mijn kennis als muziekdocent, stembevrijder, klankschaaltherapeut en componist, om je te begeleiden in je muzikale ontwikkeling. Een ontwikkeling die niet zozeer gaat om het spelen van de juiste noten, maar een ontwikkeling die er om gaat dat jij uitdrukking geeft aan wie je bent, en er om gaat dat jij durft te gaan staan voor de persoon die in jou leeft.

 

 

A lot precedes every experiment, much goes invisible, dormant, waiting, until the right moment has arrived. Much is also unpredictable.

It is a process that is put into operation and also a given to which you surrender.

You go with the flow, without expectations, and see where you'll end up. Yet you stay close to yourself, and you always check to yourself whether this is what you want or whether something else is needed.

 

 

During these experimental music lessons I bundle my knowledge as a music teacher, voice liberator, singing bowl therapist and composer, to guide you in your musical development. A development that is not so much about playing the right notes, but a development that is about you expressing who you are and that you dare to stand for the person who lives in you.