For English, see below.

Muziek  & Identiteit en Thuisbasis

Hoe geef jij uiting aan wat er in jou leeft? Wat voel je op dit moment in je lichaam gebeuren? Welke gedachten en welke woorden vormen zich in jouw hoofd en welke klanken raken jou?

 

Wat doet muziek met jou? 

Vorm en klank, trillingen in de ruimte, die afwachtend door de lucht reizen totdat ze hoorbaar worden en weer oplossen.

 

Welke klanken, vind je mooi? En wat doet het met je lichaam als je een specifieke klank mooi vindt.

Ben je je bewust van de klanken om je heen, de klanken die je aandacht trekken, en de klanken die haast onhoorbaar zijn.

 

Voor mij is muziek maken een proces van bewustwording. Het maken van muziek brengt mij dicht bij wie ik ben; hier uiting aan te geven, verbindt mij met mijn omgeving en geeft mij tevens een besef van thuiskomen. Muziek verbindt mij zo met de mensen om mij heen, en tevens met mijn voorgangers, die mij het muziek maken geleerd hebben.

Zo heeft eenieder, het muziek maken in zijn of haar eigen omgeving geleerd, ingebed met ieder een eigen karakteristieke achtergrond, eigen waarden, en een eigen schoonheid. Doorgegeven aan ons door onze voorgangers/voorouders.

Dit besef raakt voor mij aan de kernwaarden van waar muziek voor mij over gaat. Het verbinden met onszelf en onze omgeving, telkens maar weer.

 

Music & Identity and Belonging

 

How do you express what lives in you? What do you feel happening in your body right now? Which thoughts and which words take form in your mind and which sounds touch you?

What does music do to you?

 

Shape and sound, vibrations in space, which travel through the air in anticipation until they become audible and dissolve again.

 

Which sounds do you like? And what does it do to your body if you like a specific sound. Are you aware of the sounds around you, the sounds that draw your attention, and the sounds that are almost inaudible.

 

For me, making music is a process of awareness. Making music brings me close to who I am; to express this, connects me with my environment and also gives me a sense of coming home. Music thus connects me with the people around me, and also with my predecessors, who taught me how to make music.

 

From this viewpoint, everyone has learned to make music in his or her own environment, embedded, each with its own characteristic background, its own values, and its own beauty. Passed on to us by our predecessors / ancestors. For me, this realization touches on the core values ​​of what music is about for me. Connecting with ourselves and our environment, every time again.