For English, see below.

 

Klankschalen zijn muziekinstrumenten die van oudsher gebruikt worden om mensen met het goddelijke in en buiten henzelf te verbinden. Ze kunnen helpen bij het verwerken van trauma's, spanningen en blokkades op zowel fysiek,  emotioneel, mentaal, alsmede spiritueel vlak. Tevens kunnen zij als gids dienen bij het lokaliseren van dat, wat in ons in onbalans is geraakt. Klankschalen begeleiden ons in zo'n proces, en kunnen een dieper verlangen naar heelwording in ons wakker maken. Net zoals bij Stembevrijding de stem zich leert los te maken uit ontwikkelde patronen, helpen klankschalen bij het bevrijden van de ziel, daar waar de ziel is vastgelopen in de dagelijkse beslommeringen.

 

Daar waar Stembevrijding ons veelal aanspreekt op de bewuste processen die in ons werkzaam zijn, daar werken de klankschalen veelal in op ons collectieve onderbewustzijn. In de diepe ontspanning die een klankschaalheling kan oproepen, komt er ademruimte vrij, voor de ziel, om dat los te laten, wat losgelaten kan worden, en dat tot zich te nemen, wat voedzaam is voor haar welbevinden. Als we leren begrijpen waar stagnatie veroorzaakt wordt, en we onszelf de ademruimte geven om dat wat voedzaam en heilzaam voor ons is, tot ons te nemen, dan heeft dit een helende uitwerking op zowel ons spirituele, mentale, emotionele, als wel fysieke welbevinden.

                                                Lering Pol van den Berg, Nepal 2018

 

Waarom ben ik? Behalve om een klank te zijn die andere klanken doet trillen, een druppel te zijn die het water doet bewegen, een vlam te zijn die andere harten doet ontbranden?

 

Op zoek naar mijn roeping in deze wereld, liet ik de materie achter me en begon ik te reizen. In Nepal kwam ik uit, weken van eenzaamheid volgden. Dagen achtereen klom ik omhoog, met bamboefluit en klankschaal, om bij de tempel en de aapjes in de bomen muziek te maken. Niets anders meer was er, dan het geritsel van de aapjes in de bomen, en het repetitieve  geluid van de fluit in cirkels bewegend om het heiligdom heen.

 

Waarom ben ik?

 

Aapjes antwoorden niet op dit soort vragen; die ritselen in de bomen, en gooien soms met een steen, als ze uit hun humeur zijn bijvoorbeeld.

Uren van reciteren volgden, klank roepend om klank. Maanden gingen voorbij, ik daalde neder,

 

ritsten de aapjes, verder gingen de traptreden omlaag.

Verder ging ik, leegte was overal.

Nogmaals klonk de gedachte vragend:

Waarom ben ik?

 

Ik ben, fluisterde de gedachte,

totdat klank in klank genezen kan worden.

 

Terug ging ik, de materie weer in, bepakt met zeven klankschalen, een bel, dordje en tingsha.

 

Ik ben, fluisterde ik,

totdat klank in klank genezen kan worden.

 

Singing bowls are musical instruments that have traditionally been used to connect people with the divine within and outside themselves. They can help you process trauma, tension and blockages on a physical, emotional, mental, and spiritual level. They can also serve as a guide in locating what has become imbalanced in us. Singing bowls guide us in such a process, and can awaken a deeper desire for wholeness in us.

Just like in Voice Liberation where the voice learns to free itself from developed patterns, singing bowls help to free the soul where the soul is stuck in daily worries. Where Voice Liberation often deals with the conscious processes that are active in us, the singing bowls often affect our collective subconsciousness. In the deep relaxation that a singing bowl healing can evoke, a breathing space is released, for the soul, to let go of that, which can be released, and to take in that which is nourishing for its well-being. When we learn to understand where stagnation is caused, and we give ourselves the breathing space to take in what is nourishing and beneficial to us, then this has a healing effect on our spiritual, mental, emotional, and physical well-being. 

 

                                                     Teaching Pol van den Berg, Nepal 2018

 

Why am I? Except to be a sound that makes other sounds vibrate, be a drop that makes the water move, be a flame that ignites other hearts?

 

In search of my vocation in this world, I left the matter and started to travel. I ended up in Nepal, weeks of loneliness followed. For days on end I climbed up, with a bamboo flute and singing bowl, to make music by the temple and the monkeys in the trees.

There was nothing else but the rustle of the monkeys in the trees, and the repetitive sound of the flute moving in circles around the sanctuary.

 

Why am I?

 

Monkeys do not answer these kinds of questions; they rustle in the trees, and sometimes throw a stone when they are in a bad mood for example.

Hours of recitation followed, sound calling for sound. Months passed, I descended,

 

the monkeys rustled, the steps descended further.

Onwards I went, emptiness was everywhere.

Again the wondering thought arose:

Why am I?

 

I am, the thought whispered,

until sound can be healed in sound.

 

I went back, into the matter again, packed with seven singing bowls, a bell, dordje and tingsha.

 

I am, I whispered,

until sound can be healed in sound.