For English, see below.

 

Klank is misschien wel dat, wat ons het meest verbindt met onszelf en anderen om ons heen. Klank is trilling, en trilling beweegt de omgeving, en verandert zo de omgeving. De intentie waarmee een trilling veroorzaakt wordt, bepaalt in grote mate hoe zij ontvangen wordt en welke effecten zij op ons heeft.

Bewust omgaan met klank, is van wezenlijk belang bij het geven van een klankschaalconcert, immers niet alle klanken zijn heilzaam. Sommige klanken kunnen voor de een heilzaam aanvoelen terwijl ze een ander in onbalans brengen. Net zo kunnen sommige mensen geraakt worden door juist die woorden in een gedicht, terwijl diezelfde woorden anderen koud laat.

Afstemming is hierin de sleutel.

Door met aandacht te zijn in het moment dat zich afspeelt, te luisteren, stil te zijn, en jezelf in trilling te brengen. Zo breng je de omgeving in beweging, verandert de omgeving en ontstaat harmonie.

 

In mijn klankschaalconcerten probeer ik op deze manier harmonie en heling te geven, voor hen die daar naar verlangen, voor hen die even willen bijkomen van de beslommeringen in de wereld om ons heen, en voor hen die willen genieten en ontspannen.

 

In poging om resonantie, harmonie en eenheid te bewerkstelligen. In poging om een vonk in harten te doen ontbranden. In poging om klank in klank te genezen.

 

Sound is perhaps what connects us most to ourselves and others around us. Sound is vibration, and vibration moves the environment, thus changes the environment. The intention with which a vibration is caused, largely determines how it is received and what effect it has on us.

Consciously dealing with sound is essential when giving a singing bowl concert, because not all sounds are beneficial. Some sounds may feel beneficial to one person while unbalancing another. Likewise, some people can be moved by certain words in a poem, while those same words leave others cold.

Finetuning is key here. By paying attention to the moment that is happening, by listening, by being still, and in resonance with yourself. In this way you get the surrounding in resonance, the surrounding changes and harmony is created.

In my singing bowl concerts I try to give harmony and healing in this way, for those who long for it, for those who want to collect their bearings from the worries in the world around us, and for those who want to rejoice and calm down. In attempt to achieve resonance, harmony and unity. In attempt to ignite a spark in other hearts. In attempt to heal sound in sound.