For English, see below.

 

Klank is misschien wel dat, wat ons het meest verbindt met onszelf en anderen om ons heen. Klank is trilling, en trilling beweegt de omgeving, en verandert zo de omgeving. De intentie waarmee een trilling veroorzaakt wordt, bepaalt in grote mate hoe zij ontvangen wordt en welke effecten zij op ons heeft.

Bewust omgaan met klank, is van wezenlijk belang bij het geven van een healing, immers niet alle klanken zijn heilzaam. Sommige klanken kunnen voor de een heilzaam aanvoelen terwijl ze een ander in onbalans brengen. Net zo kunnen sommige mensen geraakt worden door juist die woorden in een gedicht, terwijl diezelfde woorden anderen koud laat.

Afstemming is hierin de sleutel.

Door met aandacht te zijn in het moment dat zich afspeelt, te luisteren, stil te zijn, en jezelf in trilling te brengen. Zo breng je de omgeving in beweging, verandert de omgeving en ontstaat harmonie.

 

Ook tijdens een persoonlijke healing, probeer ik op deze manier harmonie en heling te bewerkstelligen.

Tijdens zo'n healing zult u zich omringd voelen door zeven klankschalen, welke elk een eigen geluid en karakter hebben. Deze schalen worden rondom u geplaatst, en in trilling gebracht. De klankschalen zelf, elk afgestemd op een ander knooppunt (in Sanskriet ook wel chakra genoemd), zullen het lichaam niet raken, de trillingen zelf zult u wel voelen. Wanneer de klankschalen te dichtbij staan of wanneer u erg gevoelig bent voor geluid, kunt u dat altijd aangeven en dan hou ik daar rekening mee.

 

 

Sound is perhaps what connects us most to ourselves and others around us. Sound is vibration, and vibration moves the environment, thus changes the environment. The intention with which a vibration is caused, largely determines how it is received and what effect it has on us.

Consciously dealing with sound is essential when giving a healing, because not all sounds are beneficial. Some sounds may feel beneficial to one person while unbalancing another. Likewise, some people can be moved by certain words in a poem, while those same words leave others cold.

Fine-tuning is key here. By paying attention to the moment that is happening, by listening, by being still, and in resonance with yourself. In this way you get the surrounding in resonance, the surrounding changes and harmony is created.

 

Also during a personal healing, I try to achieve harmony and healing in this way. During such a healing you are surrounded by seven singing bowls, each of which has its own sound and character. These bowls are placed around you, and are resonating.

The singing bowls themselves, each adjusted to a different node (also called chakra in Sanskrit), will not touch the body, though you will feel the vibrations the singing bowls are making. If the singing bowls are too close or if you are very sensitive to sound, you can always indicate this and I will take that into account.