For English, see below.

Welkom op deze pagina, gericht op mijn stembevrijderswerk!

 

In september 2018, na mijn reis naar Nepal en India, startte ik de tweejarige opleiding Stembevrijding gegeven door Jan Kortie, Sarah Jens en Anna Fernhout. Sindsdien ben ik actief als Stembevrijder en bied ik lessen en workshops aan.

 

Stembevrijding is voor mij nauw verbonden met jezelf ten dienste stellen aan de vreugde die het leven in zich heeft. Dit echter zonder de valkuilen, remmingen en angsten uit de weg te gaan. Iedereen heeft een stem, en is daar ten innigste mee verbonden. De stem onthult, wat er in ons leeft, en laat ons zien, wie we zijn, op momenten dat we onze stem het meest nodig hebben. Vaak zijn dat juist momenten van angst en onzekerheid, van stress en pijn.

 

Wanneer dan de stem klinkt, met klanken die niet kunnen oordelen, dan wordt spanning ontspanning en gaat het hart zingen. Diepe pijn kan begrip vinden in een bedding van klanken, gedragen door de liefdevolle mensen om ons heen, die voor ons klaar staan, om ons te spiegelen en te steunen. Het lied van het leven, het lied van onze ziel, het lied van stem en hart. Wanneer we dat zingen, is er voor mij sprake van Stembevrijding.

 

Tot deze bron van vreugde wil ik eenieder uitnodigen.

 

Wees welkom in mijn workshops en individuele lessen!

 

Welcome to this page, focused on my voice liberation work!

 

In September 2018, after my trip to Nepal and India, I started the two year Voice Liberation course taught by Jan Kortie, Sarah Jens and Anna Fernhout. Since then I have been active as a Voice Liberator and I offer lessons and workshops.

 

For me, Voice Liberation is closely connected to putting yourself at the service of the joy that is called life. This, however, without avoiding the pitfalls, inhibitions and fears. Everyone has a voice and is deeply connected with it. The voice reveals what lives in us and shows us who we are, especially when we are vulnarable we need our voice the most. These are often moments of fear and uncertainty, of stress and pain.

 

Then when the voice sounds, with sounds that cannot judge, tension becomes relaxation and the heart starts to sing. Deep pain can find understanding in a bed of sounds, carried by the caring people around us, who are ready to mirror and support us. The song of life, the song of our soul, the song of voice and heart. When we sing that, I speak of Voice Liberation.

 

I want to invite everyone to this source of joy.

 

Be welcome in my workshops and individual lessons!